Dokument, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej udostępniany w związku z ofertą publiczną akcji serii F

 Mousetrap Games – Dokument Informacyjny

 

Informacje o ofercie publicznej akcji Spółki: https://zainwestujwgry.pl/

 

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.