Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 sierpnia 2020 r. OXYGEN Spółka Akcyjna

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje na dzień 25 sierpnia 2020 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wisława Boć Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.

Załączniki:

OXY_zwołanie_zzw_2020 zmiany.pdf

OXY_projekty uchwał_zzw_2020 zmiany.pdf

OXY_zmiany Statutu.pdf

OXY Opinia zarządu prawo poboru_seria G.pdf

OXY_sprawozdanie_RN_2019.pdf

OXY_akcje i glosy.pdf

OXY_klauzula RODO.pdf

OXY_wzór pełnomocnictwa_zzw_2020.pdf

 

=========================================================

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu 3/2020 z dn. 18 lutego 2020 r. (w którym opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki), w związku z otrzymaniem żądaniem Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (dalej: „Akcjonariusz”) umieszczenia spraw w porządku obrad, niniejszym przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków) (dalej: „NWZ”), uwzględniające zaproponowany przez Akcjonariusza punkt porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusz żądał o umieszczenie w porządku obrad NWZ następującej sprawy: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.
Niniejsze Akcjonariusz uzasadnił wprowadzonym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 marca 2020 r., punktem zakładającym podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, które mają zostać zaproponowane udziałowcom Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zamian za posiadane przez nich udziały tej spółki oraz umożliwieniem im wprowadzenia do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.
W związku z żądaniem Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad NWZ wraz z przekazaniem uzasadnienia, Zarząd uzupełnia projekty uchwał o propozycję uchwały dotyczącą niniejszego żądania.
Załączniki:

PMF Ogłoszenie NWZ – 2020-03-17 – uzupełnienie porządku obrad.pdf

PMF projekty uchwał na NWZ 2020-03-17 – uzupełnienie porządku obrad.pdf

PMF Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2020-03-17 – uzupełnienie porządku obrad.pdf

 

=========================================================

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2020 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).
Załączniki:

PMF Ogłoszenie NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF projekty uchwał na NWZ 2020-03-17.pdf

PMF Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Proponowane zmiany Statutu Spółki NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2020-03-17.pdf

 

=========================================================

Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 11:30 postanawiając, że kontynuacja niniejszego Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w lokalu nr 26 przy ulicy Grzegórzeckiej 67D (31-559 Kraków). Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia jest spowodowana trwającymi negocjacjami, w związku z czym obecnie nie mogą zostać podjęte uchwały jak w przewidzianym pierwotnie porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2019 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2019 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

PMF Ogłoszenie NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF projekty uchwał na NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF zmiany statutu – 2019-11-07.pdf