Regulamin strony internetowej

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej oxygen.com.pl („Strona Internetowa”).

Wszelkie prawa do Strony Internetowej jak i do jej elementów oraz baz danych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363503, NIP 5242525571, REGON 140027660 („Oxygen”) lub jej spółek powiązanych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),

Polityka Prywatności” – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny na Stronie Internetowej,

Regulamin” – oznacza niniejszy „Regulamin Strony Internetowej”,

Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony Internetowej,

Zasoby Strony Internetowej” – oznaczają materiały udostępniane w ramach Strony Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności informacje, dane i opracowania dotyczące spółki Oxygen oraz inne materiały tematyczne związane z działalnością Oxygen.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, prowadzonej i administrowanej przez Oxygen, w ramach której zamieszczane są informacje o spółce Oxygen, oferowanych usługach oraz inne informacje o tematyce związanej z działalnością Oxygen.

Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

Cel i Zasoby Strony Internetowej

Strona Internetowa umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat działalności Oxygen. Użytkownicy znajdą na Stronie Internetowej pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz możliwość kontaktu z Oxygen.

Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Strony Internetowej

Dostęp do Strony Internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Strony Internetowej.

Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:

  1. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  2. włączonej akceptacji plików Cookies i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej,
  3. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows).

Oxygen zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Zasobów Strony Internetowej na czas nieoznaczony w celu i zakresie niezbędnym do korzystania ze Strony Internetowej.

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do informacji, danych i opracowań oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Strony Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Oxygen jakichkolwiek danych.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Strony Internetowej oraz ich układu stanowią własność Oxygen lub jej spółek powiązanych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.

Oxygen udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej, odwoływalnej w każdym czasie licencji to wyświetlania Zasobów Strony Internetowej.

Użytkownik może drukować części Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Oxygen Użytkownik nie może:

  1. wykorzystywać Strony Internetowej (w tym jej kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Strony Internetowej w celach komercyjnych,
  2. modyfikować Strony Internetowej (jej części) ani włączać jej do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

Wykorzystanie materiałów i informacji (lub ich części) składających się na Zasoby Strony Internetowej, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na innych stronach internetowych oraz wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, bez wcześniejszej zgody Oxygen jest zabronione.

Odpowiedzialność

Korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Wszystkie materiały, produkty, informacje, oprogramowanie i usługi znajdujące się na Stronie Internetowej są dostarczane na tzw. zasadzie „AS IS” i w zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie Oxygen nie składa w tym zakresie żadnych zapewnień ani gwarancji. Oxygen nie gwarantuje w jakimkolwiek zakresie, że dostęp do Strony Internetowej będzie nieprzerwany, bezpieczny ani bez błędów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyświetlanie lub pobieranie materiałów lub informacji dostępnych na Stronie Internetowej następuje na jego własne ryzyko i że Oxygen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tego tytułu, w tym utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego Użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez prawo polskie Użytkownik zobowiązuje się zrzec oraz nie dochodzić roszczeń wobec Oxygen wynikających z korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości.

W najszerszym dozwolonym przez prawo polskie zakresie wyłącza się odpowiedzialność Oxygen za jakiekolwiek szkody Użytkowników wynikłe z korzystania ze Strony Internetowej lub Zasobów Strony Internetowej, lub korzystania z jakiejkolwiek witryny lub zasobu, do których prowadzą łącza lub do których się odwołuje Strona Internetowa.

Zastrzeżenia prawne

Zasoby Strony Internetowej, w szczególności informacje o oferowanych usługach zawarte na stronach Strony Internetowej nie stanowią wiążącej oferty ani oferty elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych.

Niektóre informacje podane na Stronie Internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Oxygen nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.

Strona Internetowe zawiera odsyłacze (linki hipertekstowe) i odniesienia do innych stron internetowych lub źródeł dotyczących produktów lub usług osób trzecich. Oxygen nie składa jakichkolwiek zapewnień, nie udziela gwarancji oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

Uwagi, komentarze, reklamacje

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony Internetowej można kierować pod adresem e-mail biuro@oxygen.com.pl lub pisemnie na adres: Oxygen S.A., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony Internetowej.

Reklamacje dotyczące Strony Internetowej należy kierować:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@oxygen.com.pl;
  2. listownie na adres: Oxygen S.A., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław.

Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, Oxygen powiadomi w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

Oxygen zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez publikację nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiany są skuteczne z chwilą publikacji nowej treści Regulaminu.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.